ern thf Dokumenti Lobor - grad

Zaštita osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Odluku o imenovanju Službenika za zaštitu podataka možete preuzeti ovdje: Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka | Pročitaj više...


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', broj 85/2015.).

Zakon o pravu na pristup informacijama

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja ''svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana'.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona ''znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu''.

UPUTE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

- osobno kod službenika za informiranje na broj 049/430-087 ili na e-mail: Natasa.Klaric@SOCSKRB.HR
- pisanim putem na adresu: Dom za odrasle osobe Lobor-grad; Markušbrijeg 131, 49 253 Lobor
- elektroničkom poštom na adresu: dom.lobor-grad@kr.t-com.hr
- telefonom na broj: 049/430-015
- telefaksom na broj: 049/430-038


Zahtjev za pristup informacijama obvezno mora sadržavati:

- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
- ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
- tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će mu Dom učiniti informaciju dostupnom.

Informaciju možemo učiniti dostupnom na jedan od slijedećih načina:

- neposredno davanje informacije
- davanje informacije pisanim putem
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata
- dostavljanjem preslika dokumenata
- na drugi prikladan način

Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Doma Lobor-grad
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija