Odjel socijalnog rada i psihosocijalne rehabilitacije

Odjel socijalnog rada i psihosocijalne rehabilitacije čine socijalni radnici, edukacijski rehabilitator, psiholog te radni terapeuti.

Socijalni rad u Domu  zasniva se na humanističkim idealima i ljudskim pravima, promiče socijalne promjene i razvoj te socijalnu koheziju. Time čini okosnicu cjelokupnog sustava ustanove budući da na najdirektniji način upoznaje potrebe i interese korisnika usluga.

Bazira se na načelima kojima se odgovorno i djelotvorno uvažavaju potrebe svakog pojedinog korisnika s ciljem očuvanja njegovog integriteta, održavanja sposobnosti, očuvanja socijalizacijskih vještina i osnaživanje za samostalno i slobodno djelovanje.

Edukacijski rehabilitator provodi socijalnu rehabilitaciju korisnika.  Pruža korisnicima podršku  u razdoblju prilagodbe te vrši procjenu.  Kroz rad pruža podršku u svakodnevnim vještinama, održavanju kognitivnih, motoričkih , spoznajno- društvenih vještina te socijalno vrijednosnog sustava. Potiče korisnike na  uspostavu  i održavanje socijalnih odnosa. Primjenjuje  različite  metode podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema te  potiče njihov  emocionalni   razvoj.

Psiholog pruža korisnicima psihološku podršku  u razdoblju prilagodbe te vrši psihologijsku obradu. U radu primjenjuje  različite oblike savjetovanja korisnika  u svrhu prevladavanja i osposobljavanja za samostalno rješavanje problema. Potiče razvoj  samopouzdanja i samopoštovanja te primjenom različitih oblika savjetovanja radi na  prevenciji negativnih  oblika ponašanja.

Radni terapeut vrši  procjenu sposobnosti aktivnosti  svakodnevnog života i provodi  postupke u svrhu njihovog razvijanja. Također  radi na održavanju stečenih funkcija i znanja. Potiče i osposobljava korisnike za nove načine provođenja određenih radnji uz pomoć posebnih pomagala ili bez njih. Kod  korisnika razvija motivaciju i interese, želje za kreativnošću i inicijativnošću te u suradnji s njima planira i osmišljava aktivnosti slobodnog vremena.

Svi stručni radnici u odjelu  provode individualni i grupni rad s korisnicima. Sudjeluju  u grupno terapijskim i kulturno- zabavnim aktivnostima u Domu i u lokalnoj zajednici.

Zajedno sudjeluju u radu stručnih tijela Doma, u aktivnostima vezanim uz uslugu organiziranog stanovanja uz podršku te u  pružanju usluge psihosocijalne podrške.

Radna  terapija u Domu za odrasle osobe Lobor -grad  provodi se kao skup aktivnosti organiziranih u svrhu pomoći osobi s ciljem očuvanja i podizanja kvalitete življenja, usvajanjem novih znanja, vještina i navika te posebno povećanje samostalnosti pojedinaca na svim područjima ljudskog življenja.

Svrha radne terapije je dvojaka; terapijska  (kojom se djelomično mogu povratiti izgubljene sposobnosti) i preventivna  (kojom se radi na očuvanju preostalih sposobnosti koje bi se uslijed neaktivnosti izgubile).

Ciljevi  rada su stručno utemeljeni i obuhvaćaju:

  1. Očuvanje i usvajanje radnih i higijenskih navika
  2. Uspostavljanje interesa za vlastiti vanjski izgled
  3. Umanjenje simptoma bolesti i uspostava kontakata s realnošću
  4. Smanjenje napetosti
  5. Očuvanje psihomotornih sposobnosti
  6. Korisno provođenje vremena
  7. Razvoj kreativnosti
  8. Uključivanje u socioterapijske grupe
  9. Pomoć korisnicima u prihvaćanju novog oblika života

 

Pored radne terapije u domu se pruža i usluga organiziranog provođenja slobodnog vremena, a u kojoj se ovisno o sposobnostima i interesima korisnika, organiziraju i provode: sportsko i rekreacijske aktivnosti, likovno- glazbene aktivnosti, edukativne i kreativne radionice, prigodni kulturno programi, odlasci u kazalište, kino, organiziranje izleta, posjeta kulturnim događanjima i dr.

Skupine radno okupacionih aktivnosti formiraju se prema sposobnostima i željama korisnika, imaju terapijsku namjenu. Korisnici se mogu uključiti u kreativne  i radne  aktivnosti.

U kreativnim radionicama korisnici otkrivaju i oslobađaju svoju kreativnost, izražavaju potisnute osjećaje, unapređuju svoje verbalne sposobnosti i samoizražavanje, potiču svoju spontanost te smanjuju osjećaj izoliranosti.

Svrha formiranja grupa je organizirano provođenje vremena, očuvanje psihičkih i fizičkih sposobnosti te očuvanje stečenih znanja.

Ciljevi su poticanje na druženje i komunikaciju, stjecanje radnih navika i odgovornosti,

osmišljavanje korisnog i svrsishodnog provođenja vremena i razvijanje međusobne tolerancije.