Prijam u dom

Za sve informacije o prijamu u Dom obratite se:

socijalnoj službi na tel: 049/ 430 – 087 i 049/ 430 – 002

Dokumenti potrebni za razmatranje Zahtjeva za smještaj i prijam u Dom:

 • Zahtjev za smještaj u Dom
 • Socijalna anamneza (ne stariju od 6 mjeseci)
 • Rodni list (ili uvid u digitalne podatke matice rođenih- ispis)
 • Domovnica ( ili uvid u digitalne podatke evidencije o državljanstvu- ispis)
 • Nalaz i mišljenje liječnika psihijatra i/ili otpusno pismo sa psihijatrijskog odjela ne starije od 6 mjeseci
 • Medicinska dokumentacija o stanju zdravlja, ne stariju od 6 mjeseci (obiteljski liječnik, specijalisti…)
 • Rješenje o lišenju poslovne sposobnosti
 • Važeće rješenje o imenovanju skrbnika
 • Pismeni pristanak osobe na smještaj (osim kada je drugačije regulirano)
 • Presliku važeće osobne iskaznice
 • Presliku važeće  zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
 • Nalaz i mišljenje vještaka u postupku lišenja poslovne sposobnosti
 • Dokaz o statusu hrvatskog branitelja

Zahtjev za usluge smještaja s potrebnom dokumentacijom urudžbira se i prosljeđuje voditelju Komisije
za prijam i otpust koji vodi evidenciju zaprimljenih zahtjeva prema danu zaprimanja zahtjeva. 
O prijamu u Dom odlučuje Komisija za prijam i otpust korisnika koju čine: socijalni radnik, psiholog,
edukacijski rehabilitator, glavna medicinska sestra i predstavnik nadležnog centra za socijalnu skrb.

Sve potrebne informacije se mogu dobiti i osobnim dolaskom radnim danom u vremenu od 09.00 –
14.00 sati.