Tijela Doma

UPRAVNO VIJEĆE

Domom  upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u Domu i jedan predstavnik korisnika Doma ili njegov skrbnik.

Upravno vijeće Doma obavlja poslove u skladu s aktom o osnivanju, a osobito:

 • donosi Statut, Pravilnik o radu  i Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova  uz suglasnost osnivača
 • donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana na prijedlog ravnatelja/ice, uz suglasnost osnivača
 • u slučaju gubitka u poslovanju Doma bez odgode obavještava osnivača
 • predlaže osnivaču statusne promjene, pripojenje, spajanje ili podjelu Doma
 • imenuje i razrješava ravnatelja/icu Doma  i sklapa s njim/om ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje
 • donosi program rada i razvoja Doma
 • donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima o radu ravnatelja najmanje dva puta godišnje
 • daje osnivaču i ravnatelju/ici prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Doma te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom

 

RAVNATELJ/ICA

Voditelj/ica  Doma je ravnatelj/ica.

Ravnatelj/ica obavlja slijedeće poslove:

 • predstavlja i zastupa Dom
 • organizira i vodi poslovanje i stručni rad Doma
 • odgovara za zakonitosti rada Doma
 • poduzima sve potrebne radnje u ime i za račun Doma
 • vodi i odgovoran/na je za stručni rad Doma
 • zastupa Dom u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama sa javnim ovlastima
 • donosi opće akte Doma sukladno statutu i odredbama zakona
 • sklapa ugovor o radu s radnicima Doma i donosi odluke u I stupnju o pravima iz radnih odnosa
 • daje pismenu punomoć drugoj osobi da zastupa Dom u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Doma i zakonom.

Ravnatelj/ica ima pravo i dužnost prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća i sudjelovati u njihovu radu bez prava odlučivanja.

                   

STRUČNO VIJEĆE

Dom ima Stručno vijeće kojeg čine svi  stručni radnici Doma.

Stručne poslove u Domu obavljaju socijalni radnik, psiholog, edukacijski rehabilitator, radni terapeut, medicinska sestra i fizioterapeut s položenim stručnim ispitom.

Stručno vijeće donosi Poslovnik kojim se uređuje način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika.

Stručno vijeće uređuje način svog rada i donošenja odluka Poslovnikom o radu Stručnog vijeća.

Stručno  vijeće raspravlja i daje ravnatelju/ici i Upravnom vijeću Doma mišljenja i stručne prijedloge o:

 • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Doma
 • ustroju Doma i podružnica
 • utvrđivanju plana i programa rada Doma i prati njegovo ostvarivanje
 • najsloženijim stručnim pitanjima u stručnom radu Doma
 • potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Doma
 • drugim pitanjima vezanim za stručni rad utvrđenim statutom Doma